* За нас

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД е търговско дружество, регистрирано в Република България и със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “ Любен Каравелов“ 11 ет. 2, офис 4. Съдебната регистрация на дружеството е от 25.10.1996г. , решение №1510/1996г. На Добричкия окръжен съд. Дружеството се предстaвлява и управлява от изпълнителния директор Радостина Иванова Рафаилова-Желева.

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

-Придобиване,управление,оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

-Придобиване,управление и продажба на облигации.

-Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества , в които дружеството участва.

-Финансиране на дружества, в които дружеството участва.

-Осъществаване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана, при спазване на специалния нормативен ред за тяхното извършване и други дейности разрешени от закона.