Документи 2013

За отчетна 2013 година

Покана и дневен ред за свикване на Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД за отчетна 2013 година.

Покана и дневен ред Изтегли (PDF формат)

Протокол от заседание на СД Изтегли (PDF формат)

Пълномощно образец за гласуване чрез пълномощник акционер Изтегли (PDF формат)

CV член на СД Изтегли (PDF формат)

Свидетелство за съдимост Изтегли (PDF формат)

Счетоводна политика част 1 Изтегли (PDF формат)

Счетоводна политика част 2 Изтегли (PDF формат)

Доклад на директора на връзки с инвеститорите (ДВИ) Изтегли (PDF формат)

Съобщение от директора на връзки с инвеститорите Изтегли (PDF формат)

Вътрешна информация (приложение 9) Изтегли (PDF формат)

Допълнителна информация към ГФО Изтегли (PDF формат)

Информация относно Добруджа Холдинг Изтегли (PDF формат)

–––––––––––––––––––

Годишен доклад за дейността за 2013г. Изтегли (PDF формат).

Одиторски доклад за 2013г. Изтегли (PDF формат).

Годишен финансов отчет заверен от одитор за  финансовата 2013г. Изтегли (PDF формат).

ГФО за 2013- форми на КФН. Изтегли (PDF формат).