Документи 2014

Покана и дневен ред за свикване на Общо събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД за отчетна 2014 година.

Покана и дневен ред Изтегли (PDF формат)

Протокол от заседание на СД Изтегли (PDF формат)

Пълномощно образец за гласуване чрез пълномощник акционер Изтегли (PDF формат)

Счетоводна политика част 1 Изтегли (PDF формат)

Счетоводна политика част 2 Изтегли (PDF формат)

Доклад на директора на връзки с инвеститорите (ДВИ) Изтегли (PDF формат)

–––––––––––––––––––

Годишен доклад за дейността за 2014г. Изтегли (PDF формат).

Одиторски доклад за 2014г. Изтегли (PDF формат).

Годишен финансов отчет заверен от одитор за  финансовата 2014г. Изтегли (PDF формат).

ГФО за 2014- форми на КФН. Изтегли (PDF формат).