РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 03.06.2024 ГОДИНА

Покана за свикване на ОСА

Пълномощно за ОСА

Протокол от заседанието на съвета на директорите

Доклад ДВИ 2023

Доклад одитен комитет 2023

Правилник на одитен комитет

Материали свързани с дневния ред на ОСА

Политика за възнагражденията на членовете на СД

Декларация по чл. 107

ГФО към 31.12.2023г.

Актуални състояния 3_06_2024 ДОХО ООД и Институт по развитието

Списък с присъствали акционери

Протокол за липса на кворум 3_06_2024