Акционери

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Размерът на регистрирания акционерен капитал към 31.12.2009г. Е 296320 лв., разпределен в 296320 броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев. Разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

Акционери / Брой акции / Относителен дял в %

Институт по развитието АД / 41234 / 13.92

Каварна инвест АД / 24823 / 8.38

Турист Инвест АД / 15181 / 5.12

СЮСПИ ООД / 13004 / 4.39

Силистра инвест АД / 12164 / 4.10

Други юридически лица / 9399 / 3.17

Физически лица / 180515 / 60.92

Общо: / 296320 / 100.00