* За нас

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД е търговско дружество, регистрирано в Република България и със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Драва Соболч“№2, ет.4, ап.16

Директор за връзка с инвеститорите
г/н Дамян Колев
тел.: +359878794945
е-майл: office@dobhold.com

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

-Придобиване,управление,оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

-Придобиване,управление и продажба на облигации.

-Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества , в които дружеството участва.

-Финансиране на дружества, в които дружеството участва.

-Осъществаване по надлежния законов ред на производството и търговията на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова възбрана, при спазване на специалния нормативен ред за тяхното извършване и други дейности разрешени от закона.